BIM in use

In Amsterdam werken De Nijs, Visser & Smit Bouw en Unica aan de realisatie van het Conradhuis van de Hogeschool van Amsterdam. Met de bouw van het Conradhuis wordt de laatste stap gezet in de vervolmaking van de Amstelcampus, een bruisende stadscampus waar bijna 30.000 studenten studeren, onderzoeken en ontmoeten. Het wordt dan gebruikt door de faculteiten Techniek, Onderwijs en Opvoeding en Digitale Media en Creatieve Industrie.

We nemen je in deze blog mee in de vragen welke dagelijks actueel zijn, hoe ondersteunt het BIM proces ons in de realisatie, hoe werken we in dit proces samen?

Het BIM proces

Het is belangrijk om naar alle partijen duidelijk te maken dat we met verschillende soorten modellen te maken hebben. Die ook een verschillend doel dienen. We werken namelijk niet met één groot totaalmodel waarin iedereen tegelijk aan het werk is en continu actuele informatie tot zijn beschikking heeft. Alle partijen werken met allerlei verschillende deelmodellen die periodiek worden uitgewisseld op basis van Open BIM (IFC) en in eigen (verschillende) modelleerpakketten verder worden uitgewerkt. Het BIM proces wordt aan de hand van onderstaande figuur duidelijk weergegeven:

BIM proces

BIM proces

1. Het vertrek- en uitgangspunt zijn de 3D-ontwerpmodelen welke zijn vrijgegeven door opdrachtgever in de DefinitiefOntwerp-fase;

2. Essentieel is een bijgewerkt en accuraat ontwerpmodel waarin wijzigingen en optimalisaties worden doorgevoerd. Dit model is het vertrekpunt voor de UitvoeringsOntwerp-fase;

3. De UO-ontwerpmodellen bevatten de modellen van de ontwerppartijen; architect, constructeur en installateur. Deze modellen zullen parametrisch worden aangevuld met vereiste informatie welke is omschreven in het BIM Uitvoeringsplan en bijbehorende bijlagen. Deze UO-ontwerpmodellen zijn het uitgangspunt en dienen als ruimtereservering voor de uitwerking van de verschillende onderaannemers / leveranciers.

4. Tijdens de voorbereidingsfase wordt een (Solibri) coördinatie-model opgezet waarin de UO-ontwerpmodellen en de aspectmodellen van de leveranciers worden samengevoegd. In dit coördinatie-model zullen de UO-ontwerpmodellen geometrisch en parametrisch getoetst worden aan het BIM Uitvoeringsplan en de bijbehorende bijlagen. Tevens zullen de losse aspectmodellen van de leveranciers getoetst worden aan de ontwerpmodellen, maar ook op passing en toleranties onderling en op uitvoerbaarheid;

5. Gedurende de voorbereidings- en realisatiefase zullen de ontwerpmodellen periodiek bijgewerkt worden indien er aanpassingen benodigd zijn vanuit BIM coördinatie, werkvoorbereiding en uitvoering.

6. De modellen die als As-Built geleverd worden, zijn de bijgewerkte ontwerpmodellen (uit ‘stap 2’) waarin zowel de geometrie als de informatie correct zijn verwerkt conform de eisen van de opdrachtgever.

Bouw Informatie Model

Mocht het gewenst kunnen losse aspectmodellen in IFC-formaat meegeleverd worden ter informatie. De ontwerpmodellen van de adviseurs laten het ontwerp zien (‘wat maken we?’), waarbij dat model als uitgangspunt en referentiekader dient voor de aspectmodellen van de leveranciers (‘hoe maken we het?’). Door dit proces te hanteren kunnen we het 3D model als uitgangspunt hanteren en werken we toe naar een accuraat as-built model.

Het BIM proces ondersteunt ons in ons dagelijks werk waardoor we dagelijks mooie stappen in de uitvoering kunnen maken.

Over de schrijver
De BIM Onderwijs redactie plaatst content namens de eigen organisatie en namens de partners.
Reactie plaatsen